OBAVJEŠTENJE O UPISU U NAREDNU GODINU STUDIJA

ideja

OBAVJEŠTENJE O UPISU U NAREDNU GODINU STUDIJA

Autor: Poreska akademija

16.06.2015.

Studenti upisani na diplomske i postdiplomske studije, prema odredbama Zakona o univerzitetu, mogu da završe ove studije po započetom nastavnom planu i programu do kraja akademske 2015/2016 godine. Lica koja su stekla ili će steći akademski naziv magistra nauka, odnosno lica koja ispunjavaju uslove za pokretanje postupka za sticanje naučnog zvanja doktora nauka imaju pravo da započnu postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka do početka akademske 2016/2017 godine , s tim da se naučni stepen doktora nauka može steći zaključno sa 30.septembrom 2019.godine.

Uslov za upis naredne godine u akademskoj 2015/2016 godini, je sa pravom prenosa najviše 15 ECTS bodova, bez obzira na to koliko je predmeta iskazano brojem bodova koji se prenose ili sa pravom prenosa najviše 2 predmeta, bez obzira na to sa koliko ECTS bodova su iskazani ti predmeti.

Zakon o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju („ Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 44/2015“).