Osiguranje kvaliteta

Osiguranje kvaliteta

Kancelarija  za koordinaciju osiguranja kvaliteta pri Poreskoj akademiji Slobomir P Univerziteta predstavlja integralni dio cjelokupnog procesa osiguranja kvaliteta na Univerzitetu.

Osiguranje kvaliteta rada i studija koje izvode Univerzitet , fakulteti i akademije u sastavu Univerziteta je sastavni dio nacionalnog osiguranja kvaliteta i preduslov za uporedivost diploma i kvalifikacija u okviru jedinstvenog Evropskog prostora visokog obrazovanja.

Cilj uspostavljanja institucionalnog sistema za osiguranje kvaliteta je utvrđivanje standarda kvaliteta rada i regulisanje mehanizama i postupaka za upravljanje, praćenje, vrednovanje, unapređivanje i razvoj kvaliteta, kao i razvijanje politike i organizacione kulture u obavljanju svih djelatnosti Univerziteta.

Prioritetne oblasti u kojima se osigurava, obezbjeđuje, unapređuje i kontroliše kvalitet su:

-          kvalitet studijskih programa,
-          kvalitet nastavnog procesa,
-          kvalitet naučno-istraživačkog i stručnog rada,
-          kvalitet nastavnika i saradnika,
-          kvalitet studenata,
-          kvalitet udžbenika, literature, bibliotečkih i informatičkih resursa,
-          kvalitet upravljanja visokoškolskom ustanovom i kvalitet nenastavne podrške,
-          kvalitet prostora i opreme,
-          kvalitet finansiranja,.
-          uloga studenata u samovrednovanju i provjeri kvaliteta,
-          sistemsko praćenje i periodična provjera kvaliteta,
-          javnost u radu.

Kancelarija obavlja sljedeće zadatke:

-          pruža savjete i preporuke organizacionim jedinicama Fakulteta,
-          organizuje seminare iz oblasti osiguranja kvaliteta,
-          radi na uspostavljanju i uređivanju dokumenata o osiguranju kvaliteta,
-          definiše kriterijume kvalitetnog funkcionisanja Fakulteta,
-          razvija postupke spoljašnjeg i unutrašnjeg vrednovanja, metode za istraživanje različitih aspekata kvaliteta obrazovanja kao i različitih ciljnih populacija (studenata, nastavnika, administrativnog osoblja, rukovodilaca, poslodavaca)
-          priprema, organizuje i koordinira vrednovanje različitih segmenata funkcionisanja Fakulteta,
-          osigurava povratne informacije od studenata i usmjerava njihove sugestije, prijedloge i kritike,
-          prikuplja, obrađuje i analizira informacije o osiguranju kvaliteta od svih korisnika,
-          organizuje stručno i profesionalno usavršavanje nastavnog i administrativnog osoblja..

Koordinator Kancelarije je mr Ljiljana Maksimović

Kancelarija br. 310, kampus u Slobomiru

br.telefona: 055 231 170

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail