Izrada diplomskog rada

Izrada diplomskog rada

Student koji ispuni sve predispitne obaveze i položi sve ispite utvrđene odgovarajućim studijskim programom osnovnih akademskih studija, stiče pravo da brani završni diplomski rad. Procedura prijave i odbrane podrazumjeva sledeće:

1. Student može prijaviti temu diplomskog rada tek kada položi sve ispite iz nastavnog plana, zaključno sa ispitima iz sedmog semestra.

2. Nakon što izabere mentora i sa njim dogovori temu, student predaje studentskoj službi molbu dekanu za odobrenje teme diplomskog rada.

3. Dekan je dužan da se izjasni po molbi u roku od 8 dana od dana prijema iste.

4. Ako je tema odobrena, student može pristupiti izradi diplomskog rada. Diplomski rad mora biti u A4 formatu i da sadrži najmanje 30 stranica. Student ima pravo da izabere da li će raditi na ćiriličnom ili latiničnom pismu. Uputstvo za pisanje završnog rada se može preuzeti ovdje, a primjer početne strane diplomskog rada ovdje.  U biblioteci se mogu pogledati primjerci već odbranjenih radova ili na ovoj stranici.

5. Zbog specifičnosti studijskog programa izuzetak su diplomski radovi studenata Odsjeka za dizajn i grafiku kod kojih se mentoru prepušta da u svakom pojedinačnom slučaju odredi dizajn i format rada. Nije neophodno tvrdo koričenje.

6. Odbrana diplomskog rada može biti održana najranije 7 dana od datuma posljednjeg položenog ispita.

7. Uslovi za  prijavljivanje odbrane diplomskog rada su:

- Student je dužan da, najkasnije 7 dana prije odbrane rada, dostavi  studentskoj službi 5  tvrdo ukoričenih  istovjetnih primjeraka diplomskog rada, kao i jedan primjerak  u elektronskoj verziji (cd/dvd),
- da je student izmirio sve finansijske obaveze prema Univerzitetu,
- da nema  nikakvih dugovanja prema biblioteci i
- da je položio sve ispite predviđene nastavnim planom i programom.

 

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail