Studentska služba

Studentska služba

Studentska služba je administrativni most između studenata i Univerziteta.

Obavlja sljedeće poslove: priprema studentske prijave i izrađuje zapisnike za ispite; evidentira i arhivira zapisnike i prijave sa ispita; vodi matične knjige i dosijee studenata na studijima prvog ciklusa studija; izdaje potvrde i uvjerenja studentima; ovjerava semestre studentima, obavlja poslove upisa na fakultete/akademije, upis naredne godine studija i regulisanje statusa studenata; sakuplja potpise profesora o priznavanju ispita i izrađuje rešenja za studente koji prelaze na studijske programe SPU po dostavljenoj dokumentaciji od strane komisije za priznavanje ispita; postavlja rezultate ispita i druga obavještenja Studentske službe na oglasnu tablu; radi statističke izvještaje za potrebe Univerziteta i organa vlasti; prima molbe i zahtjeve studenata upućene rukovodstvu Univerziteta i Fakulteta/Akademija; priprema odluke dekana, Rektora, Senata i Upravnog odbora, donesene po zahtjevu ili molbi studenata; obavještava studente o odlukama po njihovim molbama koje donose nadležni organi Univerziteta; organizuje raspored ispita na Univerzitetu, vrši korespodenciju i šalje obavještenja drugim odjeljenjima Univerziteta, stara se o pitanjima izdavanja dokumenata iz dosijea studenata; protokoliše prijave tema završnih radova na studijima prvog, drugog i trećeg ciklusa i prosljeđuje ih članovima Komisije i mentoru; piše dopise Senatu o pristiglim prijavama i potrebi za formiranje komisija za ocjenu o podobnosti teme, kandidata i završnih radova po dogovoru sa dekanom fakulteta/akademije, priprema odluke o formiranju komisija, prati izradu izvještaja komisija, učestvuje u izradi pravilnika za regulisanje studija I, II i III ciklusa; stara se o pravilnosti sprovođenja procedure o izboru u zvanja akademskog osoblja; prima i protokoliše pristigle prijave na konkurse za nastavnike i saradnike; priprema dokumentaciju za izbore u za dekane i komisije zvanja; priprema odluke o formiranju komisija za izbore nastavnika; obavještava komisije o formiranju i dostavlja im potrebnu dokumentaciju; iznosi Senatu pristigle izvještaje; obavlja druge poslove iz nadležnosti studentske službe.

Studentska služba radi u kampusima u Slobomiru i Doboju svakim radnim danom od 8h do 16h, a sa studentima od 09h do 13h.

Zaposleni su:

Ime i prezime

Kancelarija

Kampus

Telefon

E-mail

Branka Biljić

200

Slobomir

055 231 153

sekretar@spu.ba

Zora Cvjetković

202

Slobomir

055 231 105

zorac@spu.ba

Ivana Trifunović

202

Slobomir

055 231 152

ivana.trifunovic@spu.ba

Aleksandra Babić

202

Slobomir

055 231 152

aleksandra.babic@spu.ba

Slavojka Erceg

Doboj

053 209 619

slava@spu.ba

Radmila Đuranović

Doboj

053 209 620

radmila@spu.ba

Zora Tubić

Doboj

053 209 635

zora@spu.ba

 

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail